تعیین سطح زبان انگلیسی چقدر لازمه؟ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 

اینجا درباره یادگیری و مشکلاتش مینویسم